Dokumenti na razini Europske Unije

1. ENQA (2015.): Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
 

 - verzija na hrvatskom jeziku nalazi se na:
 http://www.azvo.hr/images/stories/kvaliteta/ESG_HR_final.pdf

 
2. INQAAHE (2007.): Guidelines of good practice in quality assurance 
http://www.inqaahe.org/admin/files/assets/subsites/1/documenten/1231430767_inqaahe—guidelines-of-good-practice%5B1%5D.pdf   


Dokumenti na nacionalnoj razini

 1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Narodne novine, br. 123/03, 105/04, 174/04 i 45/09 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/306330.html 


2. Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Narodne novine br. 45/09 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_45_1031.html 


3. AZVO (2008.): Priručnik za vanjsku neovisnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokoobrazovnih institucija u RH 
http://www.azvo.hr/images/stories/vanjska_prosudba/Prirucnik%20za%20vanjsku%20prosudbu.pdf 


4. Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta, Narodne novine br. 24/10
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_24_575.html 


5. Agencija za znanost i visoko obrazovanje (2017.): Reakreditacija visokih učilišta 
https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/reakreditacija-visokih-ucilista

 

 

  

Ostali dokumenti sustava kvalitete SFSB

1. Priručnik kvalitete Strojarskog fakulteta-revizija 3 od 2017. 
2. Strategija razvitka Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu ra razdoblje 2015.-2019.
3. Politika kvalitete-revidirana
4. SWOT analiza Strojarskog fakulteta

5. Pravilnik Centra za unaprijeđenje i osiguranje kvalitete VU (UNIOS)


Impressum

Poveznice