Zavod za strojarske konstrukcije

Katedra za mehaniku i čvrstoću

Dražan Kozak, dr. sc.

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Prorektor za nastavu i studente

E-mail:Drazan.Kozak@sfsb.hr

Telefon: +385 (0)35 493 452

Ured: 310/II. kat

Google Scholar profil

LinkedIn profil

English info

Konzultacije: ponedjeljkom od 16 do 17 h


Osobni podaci:

Dr.sc. Dražan Kozak rođen je 31. srpnja 1967. u Derventi. Nakon završene osnovne i srednje tehničke škole upisuje se 1985. na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Studij strojarstva je započeo po odsluženju vojnog roka 1986. Za vrijeme studija nagrađen je nagradama dekana i rektora za visok prosjek ocjena. Diplomirao je 1991.  izvrsnim uspjehom na temu: 'Pouzdanost zavarenih konstrukcija'.

Od 1. kolovoza 1991. zapošljava se kao znanstveni novak na Katedri za strojarske konstrukcije pri Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Paralelno upisuje i poslijediplomski studij konstrukcijskog smjera na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Prosjek ocjena poslijediplomskog studija iznosio je 5.0. Magistrirao je 1995. obranivši magistarski rad pod naslovom: 'Eksperimentalno i numeričko određivanje parametara mehanike loma'. U suradničko zvanje asistenta na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu za kolegije Mehanika I, Mehanika II, Čvrstoća i Nauka o čvrstoći izabran je 1996.

Početkom 1998. prihvaćen mu je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske poticajni projekt za mlade znanstvenike pod naslovom: 'Numeričko modeliranje mis-matching zavarenih spojeva s pukotinama'.

Doktorsku disertaciju s nazivom: 'Doprinos numeričkoj i eksperimentalnoj analizi lomnog ponašanja heterogenih struktura' obranio je 2001. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu izabran je 2002., izvanrednog profesora 2005., redovitog profesora 2009. i redovitog profesora u trajnom zvanju 2014. godine.

Bio je aktivan suradnik na projektu 0152-018 'Procjena izdržljivosti konstrukcija sa motrišta mehanike loma' (2002-2006) i glavni istraživač na projektu 152-1201910-1909 'Analiza i procjena loma konstrukcija iz anizotropnih materijala' (2007-2013).

Vodio je bilateralni HR-SLO projekt 'Aplikacija mehanike loma kod revitalizacije energetskih komponenti' skupa s doc.dr.sc. Jelena Tuma (IMT Ljubljana), kao i bilateralni HR-H projekt 'New approach to design of welded components based on benefits of present heterogeneity in the weld joint' skupa s direktorom Bay Zoltán Institute of Logistics and Production Engineering, prof. Lászlóm Tóthom.
Vodio je bilateralni HR-A projekt 'An influence of surface treatment processes on the fatigue behaviour under multiaxial loading' skupa s dr.sc. Jürgenom Fröschlom (Montanuniversität Leoben). Vodio je bilateralni HR-RS projekt 'Procjena integriteta i energetske učinkovitosti konstrukcija u ekploataciji' zajedno s prof.dr. Aleksandrom Sedmakom s MF Beograd. Vodi bilateralni HR-SLO projekt "Lomno ponašanje dentalnih implantata izrađenih od legure Ti-6Al-7Nb dobivenih konvencionalnim postupkom u usporedbi sa SLM postupkom" skupa s prof. dr. Nenadom Gubeljakom (Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru).

Koordinator je osam CEEPUS projekata ispred SFSB u akademskoj 2019./2020. godini: CIII-RO-0202, CIII-BG-1103, CIII-RS-0065, CIII-PL-0033, CIII-RO-0058, CIII-PL-0701, CZ-0201 i CIII-PL-0007. Voditelj je projekta pod naslovom: „ME4CataLOgue, Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja" (2013-2015), kojeg financira Europska Unija kroz IPA IV komponentu Razvoj ljudskih potencijala. Suradnik je na europskom projektu WORTH (2015-2016). Suradnik je na projektu Hrvatske zaklade za znanost IP-2014-09-1218 „Definiranje mogućnosti uporabe mini dentalnih implantata (MDI) i njihovi rezultati u in vitro i u kliničkim prospektivnim istraživanjima“(2015-2019), kao i na HRZZ projektu IP-2019-04-3607 „Modeilranje i simulacija u razvoju naprednih materijala“(2019-2023). Bio je predsjednik International TEAM Society (2014-2019).

Stručno se usavršavao ili polazio tečajeve na Hochschule Bremen (1992 i 1994), TU Wien (1993), International Centre for Mechanical Sciences Udine (1992, 1998 i 2007), University of Sheffield (1998), Fakulteti za strojništvo u Mariboru (2001), MPA Stuttgart (2003), NATO Advanced Research Workshop in Budapest (2003), FITNET 3rd Training Seminar Miskolc (2005), Enlargement and Integration Workshop JRC Petten (2005, 2006 i 2011), ESF-ORI World Conference Lisbon (2007), North University of Engineering in Baia Mare (2009), TU Sofia (2010), TU Poznan (2010), CAMPUS 02 Graz (2011, 2014 i 2019), VŠB TU Ostrava (2011, 2013), TU Cluj Napoca (2012, 2014, 2016, 2018), TU Prague (2012), Transilvania University of Brasov (2013),TU Cracow (2015), University of Pannonia (2017) te TU Gliwice (2019). Prvi je nastavnik Sveučilišta u Osijeku koji je u okviru ERASMUS programa mobilnosti nastavnika boravio na Fakulteti za strojništvo Maribor u ak.g. 2009./2010. Isto tako je ostvario mobilnost za Erasmus pripremni posjet Istanbul Aydin University (2012).

Autor je ili suautor više od 100 znanstveno-stručnih radova objavljenih u zbornicima radova s održanih simpozija i više od 75 radova u časopisima. Prof. Kozak ima referiranih 100 radova u Web of Science, koji su citirani 518 puta (Web of Science Researcher ID: AAG-5800-2019). H-indeks mu je 12. Održao je veliki broj javnih i pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Član je sljedećih udruga: ASME (American Society of Mechanical Engineers, No 100092830), ESIS (European Structural Integrity Society), CEACM (Central European Association for Computational Mechanics) i HDM (Hrvatsko društvo za mehaniku). Predsjednik je Hrvatske podružnice za cjelovitost konstrukcija.

Prorektor je za nastavu i studente na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku (2017-2021). Obnašao je dužnost dekana na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu u periodu 2009-2013 i prodekana za znanost u dva mandata 2005-2009. Počasni je profesor na GAMF Kecskemet college, Mađarska. Gostujući profesor je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Član je Uredničkog odbora časopisa Tehnički vjesnik, Transactions of FAMENA, The Open Mechanics JournalЗаводская лаборатория. Диагностика материалов, Structural Integrity and Life, Pollack Periodica, Manufacturing and Industrial Engineering, Gradus, Archives of Mechanical Technology and Automation, Journal of Engineering and Technology, Journal of Naval Science and Engineering, International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems, GeoScience engineering, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology, Journal of Health Systems and Policies te Plin. Bio je član Matičnog odbora za polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike. Recenzent je projekata za potrebe Češke zaklade za znanost Grantová agentura České republiky, National Centre of Science and Technology Evaluation, Kazakhstan, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, kao i Unity through Knowledge Fund i radova za Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering. Certificirani je stručnjak za vanjsku neovisnu prosudbu sustava osiguranja kvalitete pri AZVO. Bio je član Akreditacijskog savjeta (2014-2018). Ekspert je pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji i Slovenskoj Akreditaciji. Vanjski je ocjenitelj MCAST (2013-2019). Član je Rotary kluba Slavonski Brod. Oženjen je i otac dvije kćeri.


Impressum

Poveznice