Pitanja sa odgovorima iz kolegija Tehnologije zavarivanja

1.  Povijesni razvoj zavarivanja. Trenutno stanje i organizacija istraživanja i unapređenja zavarivanja u svijetu.

2. Podjela načina (postupaka) zavarivanja i navarivanja, te vrste (postupci) srodnih tehnika zavarivanju.

3. Definicije, termini, kratice, oznake i jedinice.

4. Vrste spojeva. (PDF- file)

5. Vrste žljebova. (PDF - file)

6. Elementi spoja zavarenog taljenjem. (PDF - file)

7. Metalurgija zavarivanja: pojam, opseg, specifičnosti pojava kod zavarivanja, lemljenja, toplinskog rezanja i nabrizgavanja (metalizacije kao jednog oblika nabrizgavanja).

8. Zone zavarenog spoja (Z): ZT, ZUT. Pojave u zonama i karakteristike zona, definicije.

9. Zona taljenja(ZT). Pojave u ZT. Izgled i karakteristike zone taljenja za različite zavarene spojeve i za lemljene spojeve. Od kakovog se materijala sastoji ZT. Utjecaj oblika zavarenog spoja.

10. Zona utjecaja topline(ZUT). Pojave u ZUT, širina ZUT kod raznih postupaka zavarivanja, promjene svojstava u ZUT.

11.  Zone Z za čelik s 0,2% C.

12. Zone Z za materijal koji ne mijenja kristalnu rešetku.

13. Zahtijevi za izvor energije i oblici energije za zavarivanje. Vrste koncentriranih izvora energije za zavarivanje.

14. Toplinska moć (snaga) izvora, toplinski input (unos topline), bilanca topline,koeficijent iskorištenja energije električnog luka.

15. Razdioba toka energije na površini, gustoća energije.

16. Iskorištenje energije za taljenje i veličina ZT. O čemu ovise oblik i dimenzije ZT?

17. Objasniti vezu između AZT(q/v), b(q/v) i li(q/v).

18. Modeli izvora i modeli tijela pri proračunu temperaturnih polja. Najčešće korištene kombinacije i izrazi. (PDF- file)

19. Kako primjenjujemo temperaturna polja u zavarivanju? Tumačenje izvoda i pojedinih veličina: T(xyzt), dT/dt, t8/5. .(PDF- file)

20. Analize utjecaja pojedinih veličina u izrazima na pojave pri zavarivanju: w, To, q, v, r, y, ebljina i vrsta materijala. (PDF- file)

21. Vrste i uzroci grešaka Z, te mjere za spriječavanje. (PDF- file)

22. Kontrola kvalitete zavarenih spojeva. Metode ispitivanja bez razaranja.

23. Hladne pukotine: temperaturni interval nastajanja, izgled, vrste, mehanizam nastajanja, uzroci, izvori difuzijskog vodika, mjere spriječavanja. Probe. Izračunavanje temperature predgrijavanja. (PDF- file)

24. Tople pukotine : temperaturni interval nastajanja, izgled, vrste, mehanizam nastajanja, uzroci, mjere spriječavanja. Probe.(PDF- file)

25. Pukotine zbog ponovnog zagrijavanja i slojevito trganje. (PDF- file)

26. Reakcije rastaljenih kapi i kupke zavara s okolnom atmosferom i s troskom. Topivost plinova u čeliku. Dezoksidacija. Spriječavanje poroznosti.

27. Uloga zaštite kod zavarivanja: obloga elektrode, zaštitni prašak, zaštitni plin, zavarivanje punjenom žicom.

28. Poroznost: izgled, mehanizam nastajanja, uzroci, mjere spriječavanja.

29. Zavarivost: definicje, vrste, ispitivanja zavarivosti (atestiranja).

30. Utjecaji pojedinih elemenata na zavarivost. CE.

31. Toplinske obrade zavarenih spojeva i proizvoda. Vrste, namjena i režimi.

32. Predgrijavanje, temperatura između prolaza, dogrijavanje. Svrha, potreba, režimi. Izračunavanje To.

33. Zaostale napetosti i zaostale deformacije. Uzroci, vrste, mjere za smanjivanje ZN i ZD.

34. Zavarivanje nelegiranih niskougljičnih čelika, mikrolegiranih, niskolegiranih Cr-Mo čelika.

35. Zavarivanje i navarivanje visokolegiranih F, M i A čelika. Primjena Schaefflerovog dijagrama. Zavarivanje austenitnih 18/8 Cr-Ni čelika, detaljnije obrazložiti. (PDF - file)

36. Zavarivanje Al i Al-legura. (PDF - file)

37. Zavarivanje SL.

38. Izvori struje za zavarivanje. Vrste, prednosti, nedostaci.

39. Sheme i princip rada: transformator, ispravljač, invertor, agregat, rotacijski pretvarač.

40. Električni luk   Karakteristike, zakonitosti, primjena u zavarivanju.

41. Magnetsko puhanje električnog luka i mjere za spriječavanje.

42. Statička karakteristika izvora, karakteristika luka i radna točka. Primjena strme (CC) i položene (CV) karakteristike. Unutarnja i vanjska regulacija visine luka.(PDF - file)

43. Postupci zavarivanja (PDF - file).   Osnove ztavarivanja taljenjem i pritiskom.

A) Plinsko (C2H2 + O2). Princip rada (skica), primjena, prednosti i nedostaci.

B) Ručno elektrolučno obloženom elektrodom (REL). Radno mjesto, vrste elektroda. EHV, kontaktno i gravitacijsko.

C) U zaštitnim plinovima: TIG, MIG, MAG.

D) EP, EPT, EP (EG), EP u zidnom položaju (Circomatic).

E) Elektrootporno pritiskom (točkasto, šavno ili kolutno, bradavičasto, tupo, iskrenjem).

F) Alumino termitsko (taljenjem i pritiskom).

G) Visokofrekventno (Kontaktno i indukciono).

H) Hladno, ultrazvukom (točkasti, šavno).

I) Rotirajućim lukom, trenjem.

  1. Laser, snop elektrona, plazma.
  2. Difuzijsko.
  3. Eksplozijom

44. Srodne tehnike zavarivanju: lemljenje, nabacivanje (nabrizgavanje, metalizacija), toplinska rezanja i žlijebljenja (plinsko, plazmom, laserom, elektrolučno).

Napomena:

Pitanja,koja se odnose na opis pojedinih postupaka zavarivanja kao što su: plinsko, REL, EPP, TIG, laser i dr. trebaju obuhvatiti:

- Princip rada sa skicom koja prikazuje: pripremu rubova za zavarivanje, izvor energije, dodatni materijal, rastaljeni ili zagrijani materijal, ako kod tog postupka postoji, položaj predmeta i izvora energije, izgled zavarenog spoja.

- Skica  i  opis kompletnog  uređaja:  dovod  električne struje, plina, vode za hlađenje, VF generator, .......

- Parametri i uvjeti zavarivanja. Glavni parametri (varijable) i uvjeti zavarivanja. Npr. kod elektrootpornog zavarivanja su parametri: I, t, F. Navesti u kojim se granicama kreću i kako se njima upravlja.

- Primjena: materijali, debljine, položaji, geometrijski oblici (cijevi, limovi, svornjaci, profili,..).

Prednosti i nedostaci. (tehnički, ekonomski, zdravstveni,.)

Povratak na početnu stranicu!!

Predmetni nastavnik:

Dr.sc. Ivan Samardžić, izv. prof.