Pouzdanost. Definicija, utjecaj proizvodnih, strukturnih i geometrijskih grešaka. Uvjeti eksploatacije (medij, naprezanje: radna i zaostala, temperatuta).

Pouzdanost zavarenog spoja ili zavarenog proizvoda je vjerojatnost ispravnog funkcioniranja zavarenog spoja ili zavarenog proizvoda u predviđenom vremenu i uvjetima eksploatacije.

zi5.jpg (37486 bytes)

Pouzdanost i slabljenje tijekom vremena.

Do slabljenja i smanjenja pouzdanosti zavarenog spoja može doći tijekom zavarivanja i tijekom eksploatacije.

Tijekom zavarivanja do slabljenja dolazi uslijed grešaka koje se mogu svrstati u tri skupine: proizvodne, strukturne i geometrijske ili greške oblika.

Proizvodne greške su greške nehomogenosti i obuhvaćaju poroznost, uključke troske, greške vezivanja, neprovaren korijen, pukotine, zajede, greške nadvišenja i površine zavara (hrapavost, krateri, izbočenja, …).

Ove greške smanjuju nosivi presjek spoja i stvaraju koncentraciju naprezanja uz vrh grešaka.

Strukturne greške ili promjene strukture i svojstava zavarenog spoja u odnosu na osnovnog materijala se uvijek pojavljuju u zavarenim spojevima. Obično se manifestiraju kroz povećanje grubozrnatosti, zakaljivanje, izlučivanje karbida, sigma faze i drugih nepovoljnih faza ili nemetalnih mikrouključaka. Pri zavarivanju dolazi do izgaranja nekih elemenata, a unošenje drugih ovisi o reakcijama troska - metal i plin-metal. Greške strukture mogu uzrokovati nepovoljna sniženja svojstava zavara (Z), npr. žilavosti, čvrstoće, naprezanja tečenja, istezljivosti, otpornosti prema koroziji i druga.

Geometrijske greške obuhvaćaju odstupanja dimenzija i oblika zavarenog spoja od zahtijevanih vrijednosti, napr. premala debljina kutnog zavarenog spoja, prevelike kutne deformacije, denivelacija ravnina kod sučeljenog spoja, oštri prijelazi na mjestu spoja kod dinamičkog opterećenja, preveliko nadvišenje zavara, ekscentričnost i odstupanje od teorijskog oblika kružnice, ravne plohe i druge. Ove greške su uzrokovane lošom pripremom i/ili lošim izvođenjem zavarivanja i zaostalim deformacijama. Geometrijske greške uzrokuju dodatno koncentraciju naprezanja, što smanjuje nosivost zavarenog spoja.

Slučaj

 

Greda

Kvaliteta

Pouzdanost

Skica

A

Malo trula

Dovoljan nosivi

presjek

+

+

B

Jako trula

Ipak dovoljnog

nosivog presjeka

-

+

C

Bez greške

Lomi se, jer

nema dovoljan

nosivi presjek

++

-

Predodžba razlike između uobičajenih pojmova kvaliteta i pouzdanost.

 Aktivnosti vezane za kvalitetu i pouzdanost. Podjela po složenosti. Svaka slijedeća aktivnost obuhvaća prethodne aktivnosti.

Red. br.

Aktivnost kratica

Engleski termin, kratica

Opseg aktivnosti

1

Kontrola kvalitete, KK

Quality Inspection, QI

Mjerenje karakteristika (dimenzije, oblik, svojstva, snaga, homogenosti, ...)

Utvrđivanje: dobar (udovoljava) ili loš (ne udovoljava)

2.

Upravljanje kvalitetom, UK

Quality Control, QC

Na temelju nalaza KK analiziraju se vrste i greške, te se poduzimaju korektivne akcije

3.

Osiguranje kvalitete, OK

Quality Assurance, QA

Obuhvaća aktivnosti KK i UK ali se dodaju i posebno naglašavaju preventivne aktivnosti, koje trebaju osigurati kvalitetu (provjere podobnosti baždarenja, ..)

4.

Osiguranje pouzdanosti, OP

Reliability Assurance, RA

Već u fazi projektiranja i konstruktivne razrade potrebno je proračunom, oblikovanjem i općom koncepcijom osigurati pouzdan rad, a kasnije aktivnostima OK udovoljiti projektnim pretpostavka-ma u izradi. Uvjeti eksploatacije trebaju odgovarati projektnim pretpostavkama

5.

Integralna logistička podrška, ILP (Integralno tehničko osiguranje, efektivnost)

Integral Logistic Support, ILS

Osigurati potrebnu obuku kadrova za rukovanje proizvodom ili postrojenjem, planirati održavanje, rezervne dijelove i ostale uvjete da bi proizvod radio bez zastoja i pouzdano kroz predviđeni vijek eksploatacije i u predviđenim uvjetima.