ZAVARLJIVOST MAGNEZIJEVE LEGURE

Čisti Mg se rijetko primjenjuje. Legure Mg se najviše koriste kao tlačni lijev. Pored ranije poznatih legura Mg-Mn, Mg-Al i Mg-Al-Zn danas se koriste i legure s Zr, Th i lantanidima.

Tablica. Svojstva Mg

Tt – Talište

°C

650

Tv – Vrelište

°C

1 103

g - Gustoća (20°C)

g cm-3

1,74

a - Koef. linearnog istezanja (0 - 100°C)

10-6K-1

26,0

l - Koef.toplinske vodljivosti (0 - 100°C)

Wm-1K-1

143

c - Spec. toplinski. kapacitet (0 - 100°C)

J kg-1K-1

1.0

r - Specifični električni otpor (20°C)

W mm2 m-1

0.043

E - Modul elestičnosti (20°C)

MPa

45 500

Velika toplinska vodljivost i koeficjent toplinskog istezanja uzrokuju veće zaostale deformacije nakon zavarivanja. Kristalna rešetka je heksagonalna. Plastičnost je slaba pri sobnim temperaturama, a dobra je pri 250 °C.

Mn i Zr s Mg čine peritektičke legure. Al, Zn, Th i lantanidi tvore s Mg eutektičke sisteme sa jednim ili s više intermetalnih spojeva. Zr daje sitnije zrno i povisuje solidus temperaturu Mg-Zn legura.

Zavarljivost. Jaka stezanja - deformacije mogu uzrokovati pojavu pukotina, posebno ako se na granicama zrna javljaju niskotaljive faze uz prisustvo Ca, Al i Zn (preko 2%). Pri zavarivanju se brzo stvara debeo sloj oksida, pa je potrebna zaštita. Za rezanje se primjenjuje termičko rezanje plazmom.

Postupci za zavarivanje Mg-legura: TIG, MIG, plinsko, elektrootporno točkasto i elektronskim snopom.

Lemljenje se također primjenjuje.

Priprema površine. Kao i kod Al javlja se problem oksidne kožice MgO s visokom temperaturom tališta. Čišćenje moguće: mehaničko ili kemijsko. Za plinsko zavarivanje se koriste topitelji na bazi klorida i florida alkalnih metala (KCl, NaCl, NaF, CaCl2) koji su korozivni pa ih treba nakon zavarivanja odstraniti.

Površine se trebaju odmastiti, a čistiti treba i dodatni materijal. Zona taljenja kristalizira sa sitnim zrnima i ne javlja se pad čvrstoće kao kod Al. Pri probama kidanja zavareni spojevi se ne lome na ZT, nego na OM.

Kod hladno deformiranih i toplinski obrađenih Mg materijala (OM) pri zavarivanju dolazi do omekšavanja u ZUT. Kod Mg legura legiranih s Al postoji sklonost koroziji uz naprezanje u ZUT, pa se mora izvršiti nakon zavarivanja žarenje za popuštanje zaostalih naprezanja na temperaturi oko 250 °C. Legure s Zr i Th nisu sklone koroziji uz naprezanje, pa ih ne treba toplinski obrađivati nakon zavarivanja.

Postoji opasnost zapaljenja predmeta od Mg - legura pri zavarivanju, rezanju, brušenju ili obradi odvajanjem čestica, pa treba poduzeti mjere predostrožnosti.

Povratak na početnu stranicu - povratak na popis pitanja iz Zavarivanja I !!