Glavni troškovi REL zavarivanja

Najvažniji troškovi ručnog elektrolučnog zavarivanja obložnom elektrodom su:

1. troškovi elektroda,

2. troškovi električne energije,

3. troškovi osobnog dohotka – plaće radnika,

4. troškovi izvora struje (stroja) za zavarivanje

Troškovi se mogu izraziti u kn/kg depozita ili kn/m dužine zavara. Kao prikladniji način se obrazlaže iskazivanje troškova u kn/kg depozita. Naime za 1 m zavarenog spoja može se utrošiti različita količina depozita, a troškovi su proporcionalni masi depozita.

Masa depozita (količina istaljenog dodatnog materijala)

Gdep= A . l . r , kg

r ....specifična masa, kg/m3 ; A....površina presjeka deponiranog DM (žlijeba), m2 l ... dužina zavara, m

Masa depozita i troškovi zavarivanja će biti to manji što je manja površina presjeka žlijeba u koji se tali dodatni materijal i dužina zavara.

Teorijski troškovi zavarivanja će biti minimalni (minimum funkcije G), ako je A = 0 ili l = 0, dakle za slučaj bez zavarenih spojeva. Ovaj zaključak ukuzuje da konstruktori i tehnolozi trebaju jako paziti na debljinu zavara, presjek žlijeba i dužinu zavara, te ove veličine držati što niže.

1. Troškovi elektroda

Telektroda = C1elektroda . k't ,

C1elektroda ...

jedinična cijena elektroda kn/kg elektroda

k't ...

koeficijent taljenja elektrode koji iskazuje iznos mase elektroda zajedno sa oblogom koja je potrebna da se istali (deponira) 1 kg depozita. Ovaj koeficijent ovisi o debljini obloge elektrode, dodatku Fe praha u oblozi, koji se dodaje zbog povešanja randmana (učinka), te o otpatku (“čiku”) elektrode, koji zavarivač ostavlja neiskorišten. Taj otpadak treba nastojati da je što manji i ako se pazi može iznositi 30-50 mm. Duži otpaci zbog nepažnje uzrokovat će veće troškove. k't je različit i može iznositi npr. 1,7 kg elektroda/kg depozita.

Primjer koji slijedi daje se u DEM

Telektroda = C1elektroda . k't = 5,0 . 1,7 = 8,50

2. Troškovi električne energije

Troškovi električne energije:

Tel.energije = ,

U -

napon električnog luka; orjentacijski za REL 20 - 25 V

I -

struja zavarivanja; približno 40 . promjer elektrode, A

h s -

stupanj korisnog djelovanja stroja: - rotacijski agregat ...................................... 0.55 - 0.65

- transformator ............................................ 0.80 - 0.95

- ispravljač....................................................0.75 - 0.85

e -

intermitencija, vrijeme uključivanja električnog luka

e =

Vrijednost e za REL zavarivanje je obično oko 0.3, a samo u dobro organiziranoj proizvodnji može iznositi do 0.5. Za automatska zavarivanja mogu se postići više vrijednosti. Izračunavanje vrijednosti e za vlastitu radionicu se može provesti metodom trenutnih zapažanja (MTZ u studiju rada) mjereći u slučajnim vremenskim intervalima koliko puta luk gori na svim radnim mjestima u odnosu na ukupan broj zapažanja.

No-

snaga koju stroj koristi u praznom hodu, kada luk ne gori. Snaga se tada troši za rad ventilatora, trenje, rasipanje magnetskog polja, i zagrijavanje vodiča u stroju. No iznosi približno za: - agregate .................. 1,0 kW,

- ispravljače ............. 0,7 kW

- transformatore ...... 0,5 kW

kt -

koeficjent taljenja elektrode, ili iskazuje efikasnost taljenja elektrode i različit je. Orjentacijska vrijednost iznosi oko 10 . Ako zavarujemo sa elektrodom f 4.0 mm i strujom 160 A, tada se kt može izraziti i u kg dep/h

kt = 160A . 10 = 1,6 . Koeficijent taljenja ovisi o vrsti elektrode, količini Fe praška u elektrodi, u materijalu obloge elektrode i jakosti struje zavarivanja.

C1el.en.

jedinična cijena električne energije kn/kWh. Viša tarifa cijene ind. struje @ 0,11 DEM/kWh

Primjer za zavarivanje elektrodom f 4.0 mm.

Tel.energije = =

3. Troškovi osobnog dohotka izrade

TODI = ,

ODI - bruto iznos OD, koji se dobije, ako se neto OD dodaje u obavezna davanja društvenoj zajednici (mirovinsko i zdravstveno osiguranje i ostala izdvajanja)

Primjer neto OD = 10 DEM, davanja društvenoj zajednici 60%.

TODI = = 33.3

4. Troškovi stroja

Troškovi stroja računato po satu rada za 1 godinu.

T1s=

Tstroja = T1s . ,

CN -

nabavna cijena stroja, DEM ili kn

amort -

godišnja stopa amortizacije, napr. 0,1 (10% od CN godišnje) otpis stroja za 10 god.

osiguranje -

premija osiguranja godišnje napr. 0,01; 1% od CN

održavanje -

godišnji iznos za održavanje napr. 0,04 ; 4% od CN

kamate PF-

kamate ili porez na poslovni fond (osnovna sredstva) ako se moraju plaćati društvenoj zajednici

Broj sati godišnje rada stroja u jednoj ili više smjena ovisi o stvarnom korištenju stroja.

Primjer:

Tstroja = .

Tstroja = 0,426

Ukupno glavni troškovi:

Ti = 8.50 + 0,564 + 33.3 + 0.426

T = 42.82

Procjena različitih normativa i podataka

Za približna i brza računanja nekih potrebnih podataka mogu se koristiti već usvojeni pokazatelji u glavnim troškovima zavarivanja (e , N, kt, k't)

Primjer:

Potrebno je zavariti veliki cilindrični rezervoar za derivate nafte težine 200.000 kg. Procijeniti treba:

1. Kolika je težina depozita, Gdepozita?

2. Koliko je elektroda potrebno, Gelektroda?

3. Koliko je potrebno vrijeme za zavarivanje?

4. Koliki broj zavarivača je potreban, da se zavari spremnik u roku 3 mjeseca.

5. Koliki treba biti dovodni kabl za napajanje izvora struje za dani broj zavarivača.

1. Težina depozita

Postoje podaci o udjelu depozita (nataljenog DM) u ukupnoj težini konstrukcije. Uzimo da je taj iznos 1.5%.

Gdep = 0.015 . 200.000 = 3000 kg depozita

2. Potrebna količina elektroda se računa pomoću k't = 1.7 kg elektroda / kg depozita

    Gelektroda = k't . Gdep = 1.7 . 3000 = 5100 kg elektroda

3. Vrijeme zavarivanja

t = ......... uz e = 1,0 . Uz e = 0,3 i kt = 1.6

tzav = = = 6250 h.

4. Broj zavarivača

Jedan zavarivač ostvaruje mjesečno 200 h (uz djelomičan prekovremeni rad), a za tri mjeseca 600 h.

Potreban broj zavarivača:

BZ = = 11 zavarivača

5. Snaga dovodnog kabla

Jedan stroj/zavarivač kada luk gori troši za elektrodu f 4 mm:

N1 = = = 5.867 kW

Za 11 strojeva koji rade istovremeno se troši:

Nu = 5.867 . 11 = 64.54 kW

Potrebno je procijeniti faktor istodobnosti, koji je različit od procijenjene intermitencije e = 0.3. Predpostavimo da je faktor istodobnosti 0.5.

Tada je potreban dovodni kabel za 64,54 . 0.5 = 32.27 kW.

Povratak na početnu stranicu - povratak na popis pitanja iz Zavarivanja I !!